Філософія езотеричних наук: синтез віри і розуму

Максим Козменко
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Езотеричні науки складають комплекс специфічних та особливих наукових і релігійних знань, які побудовані на основі синтезу й співмірності досвідів когнітивного, раціонального та інтуїтивного, духовного планів. Важливою ознакою езотеричних галузей знання є марґінальність у сфері науки і релігії. Тут релігія виступає як вищий духовний прояв сутності екзистенції людини, який уможливлюється при наявності глибокого внутрішнього переконання без залучення розуму й досвідного знання, тобто при пануванні в людській свідомості віри як осяйного досвіду. Наука є формою гносеології, яка розвиває та розкриває наявність інформаційного поля, що панує в навколишньому середовищі. «Наука – це особливий вид пізнавальної діяльності, що спрямований на продукування об'єктивних, системно організованих і обґрунтованих знань про світ» [4, с. 661].

Чим є езотеричне знання? Воно є специфічне й відноситься до синтетичної філософії. «Езотеризм – тип раціональності в культурі (поряд з релігійним і науковим), який з ХІХ ст. піддається свідомій концептуалізації та рефлексії» [3, с. 1209].

Наука і релігія, які мали зв'язок між собою тільки через філософію, сьогодні все більше сходяться і констатують спільне бачення, єдиний світогляд. Сьогодення – це зближення того, що недавно видавалося геть протилежним, назавжди розділеним боротьбою протилежностей. Якщо в області позитивних пошуків розум поступово заглибився в епістемологічному дослідженні до феноменології та герменевтики, перейшовши межу наявного й віддавшись метафізичному теоретично обґрунтованому роз'ясненню діалектики світу, то і в релігійній сфері люди почали входити у містицизм, сокровенне єство релігійних вчень. Кожна площина пошуку відшукує єдиний Кінечний синтез. Саме тому кінечний містицизм і кінечний науковий синтез являються пов'язаними одне з одним. І те, і те вчення намагається «вилитися» і, зрештою, «виливається» в абсолютне вчення, що має питання і проблеми цілісного характеру, тобто одного вияву, проте шляхи досягнення якого є різними [1, с. 13-14]. Духовно-тілесна цілісність Єдиного (як знання) прямо означає: взаємодія предметного різноманіття – джерело і спосіб існування Цілого [2, с. 7]. Різнобічні прояви об'єкта можуть змалювати ширшу й повнішу картину, надаючи їй вищого ціннісного забарвлення.

Звідси можна висновувати, що вчення, які являються синтетичними (проявленими в синтезі розуму та віри) в методах отримання істини, повинні розглядатися з якісно позитивної позиції. Більшість уявлень про світ і явища в ньому становляться під впливом двох провідних напрямів освоєння – наукового та релігійного. Проте є й третій, менш знаний і нерозголошений напрям – езотеричний, який здатен бути визнаним дійсним альтернативним щодо науки і релігії засобом отримання знань і, водночас, їхнім синтезом у світлі філософського пояснення та глибинного розуміння.

Езотеричні науки як сфера позанаукового і позарелігійного знання і сфера синтетичної філософії дозволяють сприйняти дійсність в цілісності її проявів.

Література:

1. Великие арканы Таро. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 784 с.
2. Вовк С.М. Даофізика. Основи і передумови синтезу філософій та культур Сходу. Книга четверта. – Чернівці: Прут, 2010. – 222 с.
3. Грицанов А.А. Эзотеризм // Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. - Мн.: Книжный Дом. 2003. – 1280 с.
4. Степин В.С. Наука // Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. - Мн.: Книжный Дом. 2003. – 1280 с.

Апробація:

Тези доповіді на Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих науковців «Віра і розум» (Київ, 11-12 грудня 2010 р.).

Публікація:

Козменко М. Філософія езотеричних наук: синтез віри і розуму / Максим Козменко // Віра і розум: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (11-12 грудня 2010 року). — Львів: Комісія у справах молоді Української Греко-Католицької Церкви, 2010. — С. 53—55.

© 2010


Додати коментар

Увійти через профіль для можливості залишати авторизовані коментарі.