Свідомі медіа як альтернативний шлях розвитку суспільства

Валерія Сєдова
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

В сучасному світі людина часто себе відчуває одинокою та покинутою, тому вона шукає тих елементів пізнання, що допоможуть їй відчути себе в єдності з усім світом, з його вищою сутністю, а отже, зможуть надати сенсу її існуванню. Ці елементи пізнання існують паралельно з людиною від того етапу її розвитку, коли вона починає самоусвідомлювати своє Я як ключовий елемент буттєвості. Початкові етапи пізнання породжують міф як засіб передання певної інформації. Через міфологічні форми людина символічно передає елементи отриманих реальних знань про дійсність, про художні образи, про моральні приписи й норми, про релігійні уявлення. Усвідомлення, що духовні системи навчали реаліям перебудови свідомості в різні культурні епохи та проміжки часу, є не тільки визнанням діючої моделі пізнання та передачі інформації, але й тим, що слугує інструментом для створення нових моделей. Ці ідеї є частиною постійного процесу внутрішньої трансформації, і вони ж можуть стати тієї рушійною силою, що спричинить зміни в навколишньому середовищі.

Стародавні духовні школи, що досліджують питання людського пізнання та свідомості, володіють таємницею розширення світоглядних позицій людини та свідомості як такої. Ці універсальні знання знаходяться в невпинному русі часо-простору; змінюючи координати часу і місця та зовнішні проявлення, вони однак не змінюють свого внутрішнього наповнення. З віками спостерігається тенденція посилення ролі порівняльної міфології як науки, що послідовно вивчає схожості в поданні інформації та символів, що використовується для цього. До наших днів знання, що допомагають розширити свідомість та пізнати вищий план буття, продукується крізь різноманітні духовні течії та ініціативні системи, такі як гностицизм, алхімія, Каббала, герметизм, розенкрейцерство, масонство. Цими знаннями оперують й різноманітні інформаційно-духовні течії сучасності, такі як нью-ейдж, еволюційні лідери (evolutionary leaders) та інші. Одним із них є свідомі медіа (conscious media) – альтернативна течія сучасного світового медіапростору, що знаходяться на етапі активного становлення. Їх можна визначити як комунікативну систему, що передбачає усвідомлене та відповідальне ставлення всіх її учасників до своєї діяльності. Свідомі медіа також відомі під назвою transformative media, evolutionary guidance media, awareness media. Свідомі медіа як явище, що на думку дослідника і практика Памели Д. Сміт (Pamela J. Smith), існувало з прадавніх часів, представляють собою систему розширення свідомості та можливостей людського пізнання. При цьому їхньою основою є філософський та духовний досвід людства, універсальні цінності та сучасні наукові відкриття в таких галузях як системна аналітика (system dynamics), нудж (nudge), нові медіа.

Свідомі медіа постають важливим елементом процесу трансформації дійсності. На відміну від традиційних медіа (mainstream media) вони популяризують відповідальне та усвідомлене ставлення медійників до своєї діяльності та наслідків, до яких вона може призводити. З точки зору свідомих медійників, медіа постає інструментом побудови нових суспільних реалій, де існує міжособистісний діалог, взаєморозуміння та гармонійне існування людини і світу. Однією з ідей, що поширюють свідомі медіа є необхідність внутрішньої рефлексії і невпинної роботи над власним Я, що допомагає вивести свідомість індивіда на якісно новий рівень. Це має особливе значення сьогодні, коли людина XXI сторіччя, своєрідний Homo informaticus, страждає від інформаційного «переїдання», сомнамбулічно споживаючи запропоновану їй дійсність. Перенавантажена терабайтами свідомість сучасної людини все менше здатна до рефлексії, а її увага, вже починаючи з дитинства, є максимально зосередженою на матеріальному пласті дійсності, що практично позбавляє її гармонійного процесу формування внутрішнього духовного стержню. В таких умовах, людина легко втрачає самобутність, і відкидає свою першоприроду – першоприроду духовного створіння. Це є наслідком процесу, що розвивався впродовж останніх сторіч від НТП й до сьогодні – втрати зв'язку людини зі своїм духовним началом через надмірне влиття в соціальні ролі та плани, фрустровані життєві істини та максими.

Свідомі медіа, що працюють з глибинними пластами свідомості індивіда, несуть потенціал зцілення як окремої особистості, так і зцілення суспільства загалом. Вони заохочують до звички працювати з інформацією та сенсами на більш глибокому, якісно новому рівні, де важить не тільки голос розуму чи емоцій, а й голос «духовного серця», внутрішньої сутності людини, чистої від суспільних нашарувань та морально-етичних норм, нав’язаних ззовні.

Самоспостереження і рефлексія як інструменти свідомих медіа дають індивіду можливість вийти на вищий план сприйняття, використовуючи здобутки вищих духовних шкіл культури, мистецтві, релігії.

Принципи, що постають засадничими для свідомих медіа, це – особистісний розвиток, майстерність, творчість, відкрите серце, діалог глобального та локального, розмаїття і звісно ж, усвідомленість. Дані принципи є основою як медійної роботи, наукових розробок, так і навчального процесу що передбачають особистісне духовне становлення та розкриття нових аспектів діяльності.

Цікавим є бачення людини з точки свідомих медіа. Вони виводять його на більш універсальний та широкий план, де людина постає громадянином Землі. Можна сказати, що світове громадянство задає новий тип свідомості, позбавленої від нашарування етнічних та соціальних критеріїв. А також свідомості, позбавленої кордонів особистісного розвитку.

Якщо підбити підсумок, особливість свідомих медіа полягає в наступному:

— Мотивації реципієнта до змін, що відбуваються безпосередньо у його свідомості та поведінці;
— Роботі зі свідомістю реципієнтів за допомогою духовних та психологічних практик;
— Ефекті зцілення архетипічних структур в підсвідомому людини;
— Етичній відповідальності за власну діяльність;
— Поширенні ідеї важливості збалансованості духовного та матеріального.

На завершення варто сказати, що попри існування світоглядно-духовної кризи та інші загрозливі тенденції в розвитку суспільства, людство все ж стверджує та виправдовує сенс власного існування, формуючи та розвиваючи такі явища як свідомі медіа.

© 2012


Додати коментар

Увійти через профіль для можливості залишати авторизовані коментарі.