Онтологічні виміри інтегрального традиціоналізму: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Святослав Вишинський
Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України

Зміст:

Вступ ............................................................................................................................ 4—14

Розділ 1. Огляд літератури та обгрунтування методології дослідження

1.1. Головні гіпотези та методологія дослідження ................................................... 15—26
1.2. Огляд джерел та ключових концептів ............................................................... 27—45
1.3. Традиція і модерн як парадигмальні константи інтегрального традиціоналізму .......... .................................................................................................................................... 46—58

Розділ 2. Традиційна та модернова онтології в дискурсі інтегрального традиціоналізму

2.1. Холістська реальність і циклічний час як виміри традиційної онтології ............ 59—66
2.2. Сакральне і профанне як модуси якісної градації буття .................................... 67—86
2.3. Знання і буття в контексті холістської парадигми. Термінологічна деконструкція ...... .................................................................................................................................... 87—93
2.4. Трансцендентне та імманентне як два аспекти буттєвого гештальту. Coincidentia oppositorum .............................................................................................................. 94—102
2.5. Інтелектуальна інтуїція і знаково-символічна репрезентація буття в онтології традиціоналізму ..................................................................................................... 103—113
2.6. Езотеричне та екзотеричне знання як кореляти метафізичного та онтологічного вимірів буття .......................................................................................................... 114—121
2.7. Знання і дія як дві форми онтологічної репрезентації ..................................... 122—131

Розділ 3. Неортодоксальні онтологічні виміри philosophia perennis

3.1. Метафізичні підстави нового онтологічного дискурсу в неортодоксальному традиціоналізмі ....................................................................................................... 132—140
3.2. «Тип» як характеристика традиційної суб’єктності в онтологічній ситуації постсучасності ...................................................................................................... 141—163
3.3. Переніалістський синтез метафізичного та антропологічного у фігурі «диференційованого» суб’єкта ............................................................................. 164—175
3.4. Онтологічна модель переніалізму як неокласична альтернатива модернізму і постмодернізму ..................................................................................................... 176—190

Висновки ................................................................................................................ 191—195

Список використаних джерел ............................................................................... 196—211

Апробація:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності «онтологія, гносеологія, феноменологія», Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України, 25 жовтня 2013 р.

Публікація:

Вишинський С. Онтологічні виміри інтегрального традиціоналізму: Спеціальність 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук / Святослав Вишинський. — Київ: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України, 2013. — 211 с.

Вишинський С. Онтологічні виміри інтегрального традиціоналізму: Спеціальність 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук / Святослав Вишинський. — Київ: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України, 2013. — 20 с.

© 2012


Додати коментар

Увійти через профіль для можливості залишати авторизовані коментарі.