Інтегральний традиціоналізм і проблема самокритики модерну

Святослав Вишинський
Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України

Феномен інтегрального традиціоналізму (перенніалізму), філософської течії, на поч. XX ст. заснованої французьким мислителем Рене Геноном та англо-американським орієнталістом Анандою Кумарасвамі, в новітніх умовах викликає особливий інтерес дослідників як явище фундаментальної критики модерну. Нестандартність традиціоналістської ревізії поглягає в абсолютно критичній настанові до Сучасності в цілому [1], її сприйнятті як певної «девіації» від світу «Традиції», а тому і в завідомо догматичному спростуванні будь-яких ідей про можливе «виправлення» модерну, котрий Рене Геноном і його наступниками розглядається як «помилка» per se. Більша частина апологетично налаштованих до інтегрального традиціоналізму дослідників таким чином формують тенденцію його висвітлення в якості альтернативи модерну, під якою розуміють більш або менш автентичне відтворення премодерну, тобто інтелектуальний феномен традиціоналізму розглядається як парадигмальне відтворення архаїчних структур і їхнє свідоме прийняття в ролі керівних. Проте уважне вивчення генези традиціоналістської філософії, зміни її критичних акцентів у творчості італійського продовжувача генонівської лінії Юліуса Еволи дозволяють поставити під сумнів ряд прийнятих положень на цю тему. У пізніх роботах Юліуса Еволи [3] на перший погляд абсолютні, непорушні «об’єктивно-ідеалістичні» принципи, озвучені Рене Геноном, зазнають суттєвої корекції, у зв’язку з чим ми можемо вести мову про обгрунтування теорії «традиційного суб’єкта», який в дійсності виявляє риси суб’єкта «традиціоналістського», в рівній мірі відчуженого як від світу Традиції, так і від реалій західної пост-Сучасності. Постановка такої проблеми, як і критична рефлексія щодо самої ортодоксії традиціоналізму і його засновника Рене Генона вже виказують симптоматичне порушення догматів, на яких зведено фундамент традиціоналістської думки – отже, наражають її на ревізію, сам факт якої ставить під сумнів претензії традиціоналістів на володіння об’єктивною істиною.

Аналізуючи історію розгортання дискурсу про модерн, Юрген Габермас [2] визначає однією з найвагоміших рис Сучасності її здатність до самокритики, сумніву як рушія перманентної трансформації. Інший знаковий результат становлення модернової парадигми – утвердження незалежного, «емансипованого» суб’єкта, котрий і виступає актором цієї самокритики та духовного пошуку, спрямованого у відкрите майбутнє. При аналізі ідей Юліуса Еволи ми таким чином зіштовхуємось із двома суто модерновими рисами, котрі з позицій ортодоксального генонізму можуть сприйматись не інакше як відступ у модерн, на критиці якого сформульовано чи не всі ключові постулати традиціоналістської філософії. Зміщення наголосу на «диференційованого» суб’єкта, постановка під сумнів об’єктивних шляхів трансмісії Традиції і розрив з рядом догматичних положень Рене Генона, акцент на екзистенцію в часі і спрямованість у майбутнє в дискурсі Юліуса Еволи набувають особливого значення при спробі ревізії традиціоналізму в цілому. Слідуючи за холістською логікою Традиції, котра органічно включає в себе модерн як негативну можливість, ми можемо визнати і сам традиціоналізм як завуальований прояв модерну в його критичній рефлексії до постулатів Просвітництва, спрямованій до відновлення втраченої гармонії духовного та раціонального – і таким чином поставити під сумнів радикальні генонівські тези, засновуючись на логіці, експлікованій у його ж роботах.

Література:

1. Генон Р. Кризис современного мира / Рене Генон. — М. : Эксмо, 2008. — 784 с.
2. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / Юрген Хабермас. — М. : Весь Мир, 2003. — 416 с.
3. Эвола Ю. Оседлать тигра / Юлиус Эвола. — СПб : Владимир Даль, 2005. — 512 с.

Апробація:

Тези доповіді на круглому столі «Традиція і традиціоналізм», Донецький національний технічний університет, 11 листопада 2011 р.

Публікація:

Вишинський С. Інтегральний традиціоналізм і проблема самокритики модерну / Святослав Вишинський // Традиция и традиционализм: Материалы Круглого стола. Донецк, 11 ноября 2011 года. Посвящается 125-летию со дня рождения Рене Генона. — Донецк: Наука і освіта, 2011. — С. 6—7.

© 2011


Додати коментар

Увійти через профіль для можливості залишати авторизовані коментарі.